Sứ mệnh

Cung cấp cho cộng đồng, xã hội và các đối tác những sản phẩm, công trình và dịch vụ tốt nhất.

Tầm nhìn

Tạo dựng thương hiệu Công ty Cổ phần tư vấn địa kỹ thuật Việt Cường trở thành biểu tượng cho sự phát triển bền vững dựa trên những giá trị sản phẩm, công trình và dịch vụ mà công ty cam kết cung cấp đến khách hàng, đối tác.

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết – Sáng tạo – Uy tín – Trách nhiệm

Đoàn kết

Đề cao sự đồng thuận và gắn bó trong một môi trường làm việc năng động để phát triển Công ty Cổ phần tư vấn địa kỹ thuật Việt Cường trở thành tổ chức uy tín nhất với cộng đồng, xã hội và khách hàng, đối tác.

Sáng tạo

Không ngừng đổi mới tư duy, nắm bắt nhanh nhu cầu của xã hội, ứng dụng linh hoạt các thành tựu của khoa học, công nghệ để tạo ra những sản phẩm, công trình và dịch vụ chất lượng cao.

Uy tín

Xây dựng và duy trì niềm tin với nhân viên và đối tác vào chất lượng sản phẩm, công trình, các dịch vụ công ty cung cấp và tương lai phát triển của công ty.

Trách nhiệm

Sự phát triển của công ty gắn với trách nhiệm xã hội. Vì vậy những sản phẩm, công trình và dịch vụ của chúng tôi hướng đến sự thỏa mãn cao đối với khách hàng, đối tác.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

  •  Lợi ích khách hàng, đối tác, Công ty, nhân viên không tách rời nhau.
  •  Làm việc theo nhóm
  •  Tôn trọng cá nhân
  •  Tổ chức luôn học hỏi, luôn đổi mới
  •  Định hướng theo mục tiêu và kết quả cuối cùng